top of page
1. Siyasal Psikoloji Çalıştayı

Siyasal Psikoloji alanında yapılan analizler, kişilik, sosyal psikoloji, gelişimsel psikoloji, bilişsel psikoloji ve gruplar arası ilişkiler hakkındaki teori ve araştırmalardan faydalanır. Bu anlamda Siyasi Psikoloji dalındaki araştırmalar liderlik, kitlesel siyasal davranış, kitlesel iletişimin etkileri, siyasal toplumsallaşma ve eğitim, dış politika analizleri, çatışma nedenleri ve çözümleri ile gruplar arası ilişkilere uzanan bir genişliğe sahiptir. Bu bağlamda çalışma yapanlar genellikle Siyaset Bilimi ve Psikoloji dallarından gelse de, Tarih, Sosyoloji, Antropoloji, Psikiyatri, İletişim, Hukuk ve Eğitim çerçevesi içinde bilgi üretenlerden bu alana yapılan katkılar azımsanamayacak bir öneme sahiptir.

 

Siyasal Psikoloji siyasi tutum ve davranışların araştırılmasında bireyin bilişsel kapasitesi ile siyasi tercihleri arasındaki ilişkiye ve insanların karar süreçlerine ışık tutarak, sıradan vatandaşların siyasi davranışının kaynaklarına ilişkin yeni veriler sağlamaktadır. Siyasal Psikoloji siyasal aktörlerin birey düzeyindeki psikolojisi ile olduğu kadar, kitlesel boyutu ile de ilgilenmektedir. Tüm boyutlarıyla siyasi meseleler, aktörler ve politikalar hakkında kamuoyunun oluşumu, oy, protesto ve diğer siyasal katılım biçimleri ile farklı sosyal grup ve kesimlerin üyeleri arasındaki çatışma ve işbirliği modelleri Siyasal Psikolojinin çalışma alanına girmektedir. Günümüz siyasi sorunlarına farklı bir perspektiften bakmamızı sağlayan yeni bir paradigma olarak Siyasal Psikoloji araştırmaları siyasal insanın doğasını anlamak için yeni araçlar sunmakta ve Siyaset Biliminin metod ve araçlarını çeşitlendirip, karşılaştırmalı analizler açısından güçlendirmektedir.

Ülkemizde henüz sınırlı sayıda akademisyen tarafından ilgilenilen Siyasal Psikoloji alanında yapılan çalışmalarının niteliği ve niceliği gün geçtikçe artmasına ve ders programlarında değişik düzeylerde kendine giderek daha çok yer bulmasına rağmen, bu alanın halen birbirinden kopuk bir grup akademisyen ve araştırmacının özel ilgi alanı olarak varlığını sürdürdüğünü ve dünyadaki diğer ülkelere nazaran çok daha yavaş bir gelişim içinde olduğu söylemek yanlış olmaz.

 

Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlemeyi planladığımız siyasal psikoloji çalıştayı öncelikle Türkiye’nin farklı üniversitelerinde bu alanla ilgilenen ve araştırmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek birikimlerini ve çalışmalarını paylaşabilecekleri ve tartışabilecekleri ortak bir akademik zemin yaratmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, siyasal gelişme özellikleri nedeniyle özgün dayanışma ve kamusal ifade biçimlerine sahne olan ülkemizde hem akademisyenlerin, hem de karar verme süreçlerinin potansiyel adayı olan öğrencilerin bu alana ilgisini arttırmayı ve böylelikle Türkiye’de yapılan araştırmaların nitelik ve nicelik olarak artışına küçük de olsa bir katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Çalıştay temasının odağını Türkiye’deki siyasal sorunları Siyasal Psikoloji perspektifinden analiz eden ve tartışan sunumlar oluştursa da, disiplinden süzülen kuramsal birikim ve güncel uygulama ve yaklaşım biçimlerine ilişkin konuşmalara da yer verilecektir.

bottom of page